BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 14 d’octubre de 2011

Vols ser Jutge de Pau de Beniarrés?

El passat 10 d’ocutbre de 2011 va eixir publicat al BOP nº 194 l’anunci de l’Ajuntament per tal que les persones interessades en ser Jutge de Pau del poble de Beniarrés , presenten les seues propostes al registre general de l’Ajuntament. El termini per a presentar les propostes és de 15 dies habils, es a dir, fins el proper 27 d’octubre de 2011.

L’anunci diu el següent:

D. Luís Tomás López, alcalde-president de l'Ajuntament de Beniarrés, faig saber:

Que correspon al Ple de l'Ajuntament triar les persones per a ser anomenades jutge de

Pau, titular i substitut d'este Municipi, de conformitat al que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i article 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de Pau.

Que s'obri un termini de deu dies hàbils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a esta Alcaldia.

Que en la Secretaria de l'Ajuntament pot ser examinat l'expedient i demanar la informació que es precise quant a requisits, duració del càrrec, remuneració, etc.

Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la corporació triarà lliurement,

comunicant l'Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.

El que es publica per a general coneixement.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...