BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimarts, 21 de setembre de 2010

Anuncis Publicats al BOP referent a l'Ajuntament de Beniarrés

El 21 de setembre de 2010, ha eixit publicat al BOP nº 181 el següent anunci referent a l’ajuntament de Beniarrés i que tracta de l’exposició pública de les bases d’ajuda a esportistes i una nova ordenança d’atorgament de llicències urbanístiques. En aquest temps d’exposició pública, les persones interessades poden al·legar i presentar noves propostes, de no haver-ne cap seran aprovades.

Respecte a la primera a les bases esportives, tracta de repartir la quantitat de 1500 € en beques de 300 € per un màxim de 5 esportistes locals menors de 25 anys i que estiguen federats.

El grup municipal socialista va proposar que en el cas de que no s’arriben a les 5 beques que posa en les bases, que els 1500 € es repartixquen entre els esportistes que hagen sol·licitat l’ajuda, ja que es la quantitat que la regidoria d’esports preten gastar-se en aquestes ajudes. La proposta va ser desestimada, motivant-la amb l’argument de que la regidoria d’esports no té molts diners i que en cas de no arribar a 5 beques, aquests diners li vindran bé per a altres activitats. El grup municipal socialista es va abstenir de l’aprovació de les bases, doncs pensem que es poden retallar d’altres llocs i que si es preten destinar 1500 € no pots estar esperant que no te’ls sol·liciten tots per a poder tenir més diners. Va ser aprovada amb els vots del PP i del BLOC.

Respecte al segon anunci que va referència a una nova ordenança municipal per atorgar llicències urbanístiques, va ser aprovada per unanimitat. El grup municipal socialista va demanar que el que posa en la nova ordenança es compleixca i que no quede en paper mullat com ocorre en altres ordenances com la de tinença d’animals o l’incompliment i l’alçada de muscles respecte a les infraccions de tràfic que ocorren al nostre poble. I es que el paper es molt sofrit.

Tot seguit vos deixe el que ha eixit publicat:


APROBACIÓN PROVISIONAL DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2010

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2010, acordó la aprobación inicial de las «Bases reguladoras de la concesión de ayudas deportivas para el año 2010» y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Beniarrés, 8 de septiembre de 2010.

El Alcalde, Luis Tomás López.


APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIARRÉS

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de septiembre de 2010, acordó la aprobación inicial de la «Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas en el término municipal de Beniarrés», y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del boletín oficial de la provincia - alicante, 21 septiembre 2010 - n.º 181 7 butlletí oficial de la província - alacant, 21 setembre 2010 - n.º 181 Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Beniarrés, 8 de septiembre de 2010.

El Alcalde, Luis Tomás López.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...