BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 15 de setembre de 2010

Plec de condicions per al bar de la nova piscina

A la web de l’Ajuntament de Beniarrés, més en concret a l’aparat de “Perfil del Contractant”, es pot llegir el plec de condicions per a gestionar el nou bar que estarà a la piscina municipal inaugurada aquest estiu.

En ell es pot llegir, tot sencer el plec de condicions per a la gestió del bar. Vaja per davant que aquest plec de condicions va ser aprovat amb els vots a favor dels regidors del PP i del BLOC i l’abstenció dels representants socialistes. Ací cal dir que com a persona que ara està dintre del gremi i participa de la gestió d'un bar a Beniarrés de forma directa, considerava que no podia participar en l’aprovació d’un plec de condicions que poguera donar a sospites per tal de beneficiar-me particularment com a gestor d’un bar existent a Beniarrés, per la quan cosa vaig abandonar la sessió en aquest punt de l’ordre del dia.

Al plec han optat 9 aspirants que s’han interessats en la gestió del bar, mitjançant un concurs negociat i sense publicitat i que ha estat obert als interessats al llarg del mes d’agost.

Aquest son alguns de les clàusuls que es poden considerar més interessants:

CLÁUSULA CUARTA. Canon mínimo.

El canon total mínimo a ofertar, IVA incluido es de 24.000 €.

El pago del canon demanial se realizará del siguiente modo: Para la formalización del contrato mediante documento administrativo, se deberá de realizar un pago de 24.000 euros en la cuenta corriente que designe el Ayuntamiento.

El resto del pago ofertado, se realizará por mensualidades vencidas.

CLÁUSULA SEXTA. Duración

El plazo de utilización del bien de dominio público será de 5 años, prorrogables por mutuo acuerdo, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

La prórroga sólo podrá acordarse por el órgano de contratación, sin que pueda producirse el consentimiento tácito de las partes.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Obras o Instalaciones a Realizar por el Concesionario

Resultando que el local que es objeto de este contrato es diáfano, el concesionario debe de realizar las instalaciones y obras a su costa, que permitan el adecuado servicio de bar a explotar. Asimismo, esas obras e instalaciones a realizar por el concesionario deben de adecuarse a la normativa aplicable referente a edificación, establecimientos públicos, salud, medioambiente, que a su vez, se requiera para la obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones administrativas.

Estas obras de forma estimativa han sido valoradas por el ayuntamiento por un importe de 13.000 €, que correrán a cargo del concesionario y que ejecutara por su cuenta y riesgo. Estas obras afectan a aspectos como banco cocina, escalera, barra y electricidad.


A simple vista el que em sembla és que l’Ajuntament vol fer caixa i en segon lloc que li munten el bar, doncs sinó, no entenc com sols per quedar-te el bar, ja tens que pagar 24.000 € d’entrada i després les mensualitats corresponents, sent que a l’adjudicatari li faran faltar molts mils d’euros per a convertir un local en un bar amb el que suposa d’equipament i de tramitació administrativa, doncs l’adjudicatari corre en totes les despeses de convertir el local en un bar, a més a més, d’estar obligat a fer obres per valor de 13.000 € adicionals al que el trobes al quedar-te l’adjudicació.

El grup municipal socialista ja va proposar i hem exposat, que al nostre parer, no calia haver fet aquest nou edifici i si es volia fer un bar a la nova piscina, cosa que caldria analitzar, doncs en menys de 150 metres a la redona hi ha 3 bars, s’haguera pogut utilitzar l’edifici que actualment ocupa la música i amb una inversió mínima, s’haguera obtés el mateix efecte i s’haguera pogut fer la nova piscina municipal més gran, sols calia creuar el carrer Dr. Orero per fer-se una cervesa o un refresc.

El mateix vam proposar amb els vestidors, doncs si anaven a fer-se uns vestidors al trinquet, perfectament s’hagueren pògut fer per a un ús compartit i així estalviar-se la construcció dels vestidors que s’han construït, sent que els vestidors del trinquet fiten amb la piscina. Novament la negativa per part del PP va ser la resposta.

Bé, sols queda desitjar a l’adjudicatari sort i que tot li vaja bé.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Fede, yó personalment tinc antes per el Sr. Alcalde que son 24.000E. com tu dius pero son a conter del lloger durant 5 añs, vol dir que tu pages el obra i durant els 5 añs no pagues lloger ningun, pues bé asó voldria que guaclarires i eu penchares asi

Anònim ha dit...

Grasies per la sensura pero siges mes aubert i no clasifiqes els comentaris encara que sigen de un anonim

Beniarres al dia ha dit...

Al primer anònim: Tant sols que li pegues una llegida a la clausula quarta que està publicada en aquest mateix article.

Per aclarir-te et copie un paràgraf que posa: " El resto del pago ofertado, se realizará por mensualidades vencidas". Crec que queda bastant clar.

I una altra dada: L'adjudicatari serà el millor oferta econòmica faça, es a dir, a banda dels 24.000 €, el qui més diners done al mes per el lloguer del bar.

Al segon anònim: No pots tirar la pedra i amagar la ma. No se a que et refereixes. Et torne a convidar a enviar el teu comentari encara que siga anònim.

No em faces tant "gilipolles" de no publicar-te un comentari i després publicar l'altre dient que no t'he publicat el primer. Si penses que el primer no te l'he publicat, aquest segon tampoc ho haguera fet i no s'haguera enterat ningú.

Anònim ha dit...

Xe Fede m.han dit que el pròxim candidat per a les eleccions municipals de Beniarrés eres tu? es deveres? quina gran perdua la de jose vicente.

Anònim ha dit...

fede esta clar que els 24000 euros eixen de multiplicar 60 mensualitats per 400 euros es adir 24000 per 5 anys en concepte de lloguer. a partir de ahi tot lo que putjes ho podrás pagar en 60 mensualitats. pero la pregunta es ¿y si ofertes 24001 eixe euro en cuantes mensualitats es pagarán?jeje

Beniarres al dia ha dit...

Al penúltim anònim: Algo saps

Al darrer comentari: Com saps dividir, tu sols pots contestar a la pregunta que fas, però m'agradaria que em contestares a la següent: si es com tu dius de 400 € al mes, perquè l'adjudicatari del bar els té que avançar en un pagament únic? NO seria millor per a l'adjudicatari el pagar-los mes a mes?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...