BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 7 de setembre de 2010

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres 8 de setembre a les 12:00 hores a l'Ajuntament de Beniarrés


D'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglamentd'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en el Saló de Plens, dia 8 de setembre del 2010, a les 12 hores, per a tractar els assumptes següents:

ORDE DEL DIA:

· Dació i aprovació de l'Acta de les sessions plenàries núm. 12, celebrada el dia 29 de juliol del 2010.

· Dació de compte de la Resolució núm. 136/2010, que disposa la delegació de les atribucions de
l'alcaldia en la primer tinent alcalde per als dies 20 d'agost fins al dia 5 de setembre, i que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la província d'Alacant el dia 2 de setembre del 2010.

· Aprovació, si és el cas, de la proposta de la Secció Forestal d'unificació dels períodes, horaris i
notificacions d'activitat de crema de residus agraris vegetals als Plans locals de Crema dels termes municipals del comtat.

· Acordar, si és el cas, convocatòria i aprovació de les Bases reguladores de les Ajudes Esportives
2010.

· Acordar, si és el cas, la iniciació del procediment d'adjudicació per mitjà de procediment negociat
sense publicitat de la concessió demanial del local diàfan destinat a bar de la nova piscina municipal.

· Äcordar, si és el cas, l'aprovació d'una Ordenança municipal reguladora del procediment d'atorgament de llicències urbanístiques en el t.M de Beniarrés, de conformitat a la nova ordenació urbanística vigent.

· Llicències urbanístiques

· Informes d'Alcaldia si és el cas.

· Acordar, si és el cas, la modificació de la convocatòria del pròxim Ple Ordinari previst per al dia
29 de setembre del 2010 a una data pròxima
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...