BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 27 d’abril de 2009

Les obres a Beniarrés dintre del Pla Camps

El passat dia 23 d’abril es va celebrar sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés de caràcter extraordinari. L’ordre del dia estava format per 8 punts on els més importants van ser el nomenament del nou regidor del Partido Popular, Ignacio Tomás Lorente i el punt nº 5 on es tractava d’aprovar les obres que el nostre ajuntament ha sol·licitat dintre del Pla Camps i on a Beniarrés li pertoquen 268.304 €. L’enhorabona la nou regidor del PP Ignació per la pressa de possessió d’aquest càrrec. També assenyalar que en informes d’alcaldia no se’ns va informar si ja hi ha un nou conveni amb la Unió Musical de Beniarrés o com estan les negociacions.

Lamentar novament l’escassa o nul·la presència de públic assistent a la sessió plenària. Sols van haver 4 persones presents en el nomenament del nou regidor popular i que en acabar aquest punt van marxar quedant sols els regidors. No se si aquesta poca presència de gent a les sessions plenàries denota un passotisme per part del veïns o veïnes, la manca d’interès del que es debat a la sessió plenària, que sembla ser que tot ja està cuit i pastat abans de la sessió o qualsevol altre motiu que fa que els veïns i veïnes del nostre poble no vagen a les sessions de l’Ajuntament de Beniarrés.

En aquest article el que vull informar i opinar és sobre el punt cinquè que son les obres que sol·licita l’Ajuntament de Beniarrés per a que siguen incloses dintre del Pla que promou la Generalitat Valenciana a l’estil del Pla Zapatero tant criticat per els dirigents populars. Vaja per davant que en cap moment se’ns ha demanat parèixer al PSPV-PSOE de Beniarrés sobre idees o propostes que poguerem aportar en aquest pla i on al nostre poble li pertoquen 268.304 €.

Les obres que el PP va presentar per a la seua aprovació són les següents:

-Millores en espasi públics: Realització de desguàs en el murs de contenió de l’Abeurador i del final del Dr. Orero, renovació d’un tram del mur de contenció al final del carrer Lepanto, acabar el mur ja iniciat en el Pla Zapatero a la zona del Dr. Orero i asfaltat del final de carrer Sant Miquel i alguns punts de C/ Dr. Orero i Rosa Escrig. Totes aquestes obres estan valorades en 19.101,49 € (IVA inclòs).

Obra aprovada amb els vots del PP i el BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE

-Millores funcionals en propietats públiques: Realització d’un mur de formigó en el camí les Foietes per a aturar les avingudes d’aigua, enreixat de l’Ecoparc fitant amb un privat per la part lateral i rehabilitació dels llavadors del Barranquet i de la Bassa Gran. Totes aquestes obres estan valorades en 22.138,60 €. (IVA inclòs)

Obra aprovada amb el vots del PP i el BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE.

-Reparació de la xarxa d’aigua potable municipal: Substitució de l’actual xarxa d’aigua potable dels carrers Lepanto, La Creu i l’Orxa per material més modern. Aquesta obra està valorada en 48,373,46 € (IVA inclòs)

Obra aprovada amb els vots del PP i el BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE

-Millores en edificis culturals com la Biblioteca i el Museu municipal: En la Biblioteca pavimentació dels espais d’accés, renovació del paviment de les rampes d’accés i altres millores en l’accés, l’eliminació de les restes del mur de tancament que el separa del carrer Dr. Orero. L’obra del Museu consisteix en tombar l’entrada i afegir l’entrant al museu per a incorporar-lo al vestíbul. Aquesta obra està valorada en 44.050,77 € (IVA inclòs)

Obra aprovada amb els vots del PP i el BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE

-Construcció de local en sol dotacional: Construcció d’un nou edifici que albergue un local amb uns mínims serveis, una sala gran i una altra reduïda en el terreny dotacional del Dr. Orero Tindrà una superfície de 150 m2 amb 12 m2 de de serveis, 40 m2 de sala xicoteta i 98 m2 de sala gran. Aquesta obra té un pressupost de 134.713,24 € (IVA inclòs).

Obra aprovada amb el vots del PP, l’abstenció del PSPV-PSOE i el vot en contra del BLOC.

Doncs bé aquesta és la relació d’obres que el PP va presentar i que van ser aprovades per la corporació. Torne a recordar que en cap moment se’ns va demanar opinió, demanar que presentarem propostes ni se’ns va cridar per a consensuar les obres com si que s’ha fet amb altres ajuntament molt més importants governats per el PP com puga ser el de Castelló de la Plana.

L’abstenció en totes aquestes obres del grup municipal socialista ve fonamentada pels següents punts:

1.- En cap moment se’ns ha demanat parèixer ni demanat propostes al nostre grup.

2.- El finançament de les obres, és a dir, el pagar les obres, no està gens clar. Si el Pla de Zapatero deia que els ajuntaments rebrien el 70 % dels diners sols adjudicar l’obra i el 30 % restant en acabar-la, en el Pla Camps no es sap com s’ha de pagar ni d’on tenen que vindre els diners (al decret del pla no diu res de res) i sabent com està la Generalitat Valenciana amb més de 12.000 milions d’euros de deutes, ens fa pensar que els diners constaran que apareguen i novament seran els ajuntaments, en aquest cas el de Beniarrés, qui hauran de avançar els diners i en el cas del nostre no hi han per fer front aquests futurs pagaments.

3.- Els socialistes proposàvem altres projectes molts més ambiciosos i que sols es poden realitzar quan tens grans subvencions com la creació d’una xarxa de recollida d’aigües pluvials per a tot el poble, la construcció de la conducció d’aigua del nou pou de la Pedrera fins els dipòsits municipals, la construcció de centrals d’energia solar als edificis públics per a rebaixar considerablement les factures d’energia elèctrica per part de l’Ajuntament ( al voltant dels 50.000 € anuals) i així destinar aquests diners a altres menesters, construcció d’un nou dipòsit d’aigua potable i molts altres projectes que haguérem pogut aportar damunt la taula.

4.- Les empreses que finalment facen l’obra poden no ser de Beniarrés doncs la gran majoria de les obres les adjudicarà directament la Generalitat Valenciana i per tant poden entrar de qualsevol lloc.

5.- Moltes de les obres que es presenten es poden realitzar en altres convocatòries d’ajudes de menys quantitat econòmica i destinar aquesta a obres de major envergadura.

Aquestes cinc motius son més que suficients per abstindres en la votació doncs estem a favor de que els diners arriben a Beniarrés per a donar treball però volem saber les condicions reals de com s’han de pagar les obres i creguem, teníem altres projectes més beneficiós per al conjunt de la població.

Respecte a les obres que es van aprovar, evidentment que totes les millores son bones però com ja he dit abans, hi han altres convocatòries de la Diputació i de la Conselleria en que es podrien fer i millorar la qualitat de vida dels veïns.

També volia donar la meu opinió sobre algunes d’aquestes obres:

-Sobre l’obra de “Millores en edificis culturals” assenyalar que es va a procedir a tombar el “mur històric” que resta i amb el que el Partido Popular va encetar un forta campanya contra la construcció del centre cultrual “Joan Fuster” quan es a procedir a tombar part d’aquest mur per a poder fer l’obra. Ara serà el mateix PP qui tombarà la resta del “mur històric”. Quanta demagògia es va fer aleshores. Nosaltres no anem a fer el mateix i no encetarem cap campanya per salvar el “mur històric”.

- Sobre l’obra “Construcció de local en sol dotacional” i pressupostada amb 134.713 €, dir que aquest local segons paraules de l’alcalde en el ple, “anirà destinat a la construcció d’un bar si no passa res, sinó a un gimnàs o qualsevol altra cosa”. A Beniarrés evidentment que fan falta bars i sobre tot algun restaurant on poder anar a dinar i on els visitants al nostre poble es puguen quedar a menjar quan ens visiten. Crec que aquesta apreciació és més que evident i compartida per un gran nombre de veïns i veïnes però el que proposàvem els socialistes era que, o be el nou local que s’està construint per a la música o bé el local que actualment ocupen i que abandonaran si marxen al nou local que s’està construint, es destinara a fer un restaurant i que generarà ingressos a l’Ajuntament am el seu lloguer. En canvi la proposta del PP és destinar 134.713 € a la construcció d’un bar. Es a dir la proposta dels socialistes no suposava cap inversió nova i aquest 134.713 € podrien anar destinats a altres obres per a millorar la qualitat de vida dels beniarresins i beniarresines.

Doncs be, he intentat explicar en aquest article en que van a destinar-se els diners del Pla Camps i les propostes del socialistes i la fonamentació de l’abstenció en la votació d’aquestes obres. Ara el principal es que comencen el més aviat possible aquestes obres per a donar treball i que arriben els diners a les empreses adjudicataries.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...