BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AGRICULTURA: El divendres 16 de Novembre s'enceta la campanya de recollida d'olives a la Cooperativa de Beniarrés .... FESTES: Els dies 30 d'Abril i 8 d'Octubre de 2018 seran festa local a Beniarrés

dijous, 14 de juliol de 2011

Nomenament de Personal de Confiança a l'Ajuntament de Beniarrés

Segons ha eixit publicat al BOP nº 133 de data 14 de juliol de 2011, l’alcalde de Beniarrés ha nomenat una persona per ocupar un lloc de treball de la confiança de l’alcalde amb règim de dedicació exclusiva

L’edicte diu el següent:

AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS


ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación n.º 107/11, de 23 de junio de 2011, ha sido nombrado D. Enrique Moncho Moncho, con DNI 21668234-A como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de confianza de Alcaldía, en régimen de dedicación exclusiva.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Beniarrés, a 23 de junio de 2011

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...