BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 25 de juliol de 2011

Vols fer-te taxista?

En un dels plens d’aquesta nova legislatura,encetada arran dels resultats del 22 de maig, es va aprovar per unanimitat encetar el procés per adjudicar una llicència d’autotaxi per a les persones que n’estigueren interessades en aquesta activitat empresarial.

L’aprovació va ser en ple, però la publicitat per a que l’agent s’assabente del plec de condicions ha sigut nul·la. Cap ban, cap cartell informant a la població per els comerços o llocs destinats aquests menesters, cap anunci a l’Ajuntament, simplement l’equip de govern s’ha basat (tal com marca la llei) en fer-ho públic a la web de l’Ajuntament però en un lloc on tens que anar a buscar-ho (aquest és l’enllaç prova de trobar la informació) i quan es publique al BOP de la província d'Alacant ( però quanta gent llig el BOP?)

Crec i es deu donar una major publicitat per tal que gent que es troba sense treball s’assabente d’aquest oferta i tal vegada l’interessen les condicions per optar a la llicència d’autotaxi i no tenir aquesta informació mig amagada, on sols uns privilegiats saben de l’existència d’aquesta concessió.

Tot seguit podeu llegir es requisits per poder optar a la llicència de taxista a Beniarrés:

CLÁUSULA TERCERA. Condiciones de Participación


Serán requisitos para la presentación de solicitudes

— Ser mayor de 18 años.

— Ser nacional de un país de la Unión Europea o de otro país extranjero con el que en virtud de tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible este requisito..

— Estar en posesión del permiso de conducir de clase B o superior, así como de la autorización para conducir los vehículos a que se refiere el artículo 7.3 del Reglamento General de Conductores (BTP).

— No ser titular de otra licencia de auto-taxi o haberlo sido durante los diez años anteriores a la presentación de la solicitud.


-Acreditar la titularidad del vehículo en régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente.

— Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social, incluidas las relativas a las condiciones del centro de trabajo, establecidas en la legislación vigente.

— Acreditar, en el caso de las personas jurídicas, que los conductores que prestan los servicios tienen el certificado exigido por la ley.

— Tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse en el transcurso del servicio, en los términos establecidos por la normativa vigente.

- Compromiso de aportar un vehículo de 5 plazas incluido el conductor, o 6 plazas en caso de que el vehículo estuviera especialmente adaptado para el transporte de personas discapacitadas y con la finalidad exclusiva de dar cabida a la silla de ruedas que pudiera anclarse en el vehículo con un a antigüedad no superior a dos años.

La resta del “PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICENCIA DE AUTOTAXI” la podeu llegir en aquest enllaç.

Espere que amb aquest article, la gent que estiga interessada en concursar a la llicència de txi, puga anar preparant-se la documentació per a quan s'obriga el termini per presentar les ofertes (15 dies des de la seua publicació al BOP). Sort a tots i totes
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...