BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 28 de juliol de 2014

Possible convocatòria de treball públic a l'Ajuntament de Beniarrés

Aquest edicte,que podeu llegir tot seguit, va eixir publicat al BOP d’Alacant el passat 17 de Juny de 2014 al número 115 de l’esmentat butlletí provincial.

L’edicte diu el següent:

AYUNTAMIENTO BENIARRÉS

11717 INFORMACIÓN PÚBLICA ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE TASA DE DERECHOS DE EXAMEN

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2014, acordó la imposición de la Tasa de Derechos de Examen de los procedimientos de selección de la citada corporación, así como la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la citada tasa.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete los expedientes a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Beniarrés, a 11 junio 2014

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López


Molts de vosaltres segur que després de llegir-ho s’haureu quedat igual. El que l’edicte diu es que s’aproven les taxes d’examen per a poder opositar a una plaça pública a l’Ajuntament de Beniarrés.

La pregunta és molt fàcil: A quina plaça pública fa referència aquest edicte?. Al ple si que es va dir, però no ix publicat a l’edicte. Fa referència a una plaça d’Auxiliar Administratiu i la quantitat, si mal no recorde son 40 euros de taxa d’examen.

Lamente i molt el secretisme amb que porta l’Ajuntament de Beniarrés aquestes edictes, doncs ni al taulell d’anuncis de l’Ajuntament ni a la web oficial del consistori es pot trobar alguna referència al tema. Segur que eixiran els regidors del PP dient que ix publicat al BOP d’Alacant, però quanta gent llig el BOP d’Alacant?


Desconeix la modalitat com s’ofertarà la plaça publica, supose que per lliure oposició, es a dir, es podrà presentar tothom que ho considere oportú i, evidentment, pague els drets d’examen. Quan es convocarà? Doncs ho desconeixc però estic segur que serà abans de les eleccions locals de maig de l’any vinent. El temps ho dirà si estic equivocat.

Dimarts 29 de juliol ha eixit publicada al BOP l'ordenança fiscal reguladora de drets d'examen que podeu llegir sencera punxant en aquest enllaç.

Vos deixe un punt que considere més interessant: 

Artículo 5.- Cuota tributaria.
El importe de los derechos de examen se establece en función del grupo a que corresponda la plaza funcionarial o laboral asimilable a que se pretende acceder, según la siguiente escala:


- Auxiliar Administrativo. Grupo C2:      40 €
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...