BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 29 de novembre de 2012

Aclariment sobre el sou de l'alcalde de Beniarrés


El divendres 30 de novembre a les 12:30 hores hi ha convocada sessió plenària de caràcter extraordinari. Com podeu apreciar és un hora de lo més “normal” per a celebrar una sessió plenària i “ajuda” molt a la gent que té feïna, doncs deu demanar permís per poder assistir a la sessió a l’empresa que treballa. Son les maneres “participatives” que l’equip de govern del PP a l’Ajuntament de Beniarrés té de facilitar el ser regidor amb el tindre un treball.

L’ordre del dia consta de 4 punts. Cal assenyalar el punt 3 referent a l’aclariment d’un punt ja aprovat en la passada sessió celebrada el dia 28 de juny i que fa referència al sou de l’alcalde.

En aquell ple es va aprovar la dedicació econòmica per dedicació a l’alcaldia del nostre alcalde. L’acord va ser aprovat per la majoria absoluta dels 5 regidors del PP i l’abstenció del 2 regidors del BLOC i els 2 regidors del PSPV-PSOE..

L’acord va ser el següent:

PRIMER. Determinar que el càrrec d’Alcaldia realitze les seues funcions en règim de dedicació exclusiva durant l’horari laboral i d’atenció al públic de la resta de personal de l’Ajuntament, sense perjudici, de per raó del càrrec i de forma especial, es requerisca fora de citat horari.


SEGON. Establir a favor de l’alcalde que exercisca el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir esta corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga.

-El càrrec d’alcalde, percebrà un retribució anual de 10.500 €.

TERCER.  Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma integra l’Acord plenari a l’efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència”.

Per tant, fent una simple divisió entre el que té que cobrar l’alcalde de Beniarrés a l’any, 10.500 € entre les 12 mensualitats més les dos pagues extra, dona una quantitat de 750 € al mes, sempre parlant de sou brut.
Luis Tomás, alcalde popular de Beniarrés

Des de l’aprovació d’aquest acord, l’alcalde de Beniarrés ha estat cobrant 1.500 € al mes (sou brut), cosa que no correspon en l’acord, doncs d’aquesta forma el sou anual serien de 21.000 € i no de 10.500 €, als que cal sumar-li la corresponent seguretat social per la dedicació exclusiva.

Aquesta diferència entre lo acordat i el que cobra l’alcalde, va ser recurrida per el grup municipal socialista i és per això que ara es pretén acordar un sou per la dedicació exclusiva del nostre poble a l’alcaldia de 21.000 € anuals (sou brut), es a dir, 12 mensualitats de 1.500 €, més dues pagues extra, més la seguretat social que estarà prop dels 8.000 €.

Evidentment, al ple de demà, aquesta proposta del nou sou de l’alcalde de Beniarrés eixirà endavant, amb tota seguretat, amb els vots a favor dels 5 representants del Partido Popular.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Doncs que es done conter el poble amb el que ha votat! la majoria absoluta no és bona per ningú! com podeu comprovar poble de Beniarrés aquesta gent inèpta, perquè no té un altre nom, fa i desfa el que vol i quan vol! Obriu els ulls òstia! assenyalem els culpables d'una vegada!

Anònim ha dit...

¿No se atreveran a aprobar eso ? ¿O si? Veremos a ver que hacen

Anònim ha dit...

Ai, Luiset, Luiset, que ja no el votaré mes

Anònim ha dit...

¡Hostia tu, por madrugar poco y llevar los nenes al cole no esta mal 1200 al mes que diria la ANGELA MERKEL si para ellos 400 ó 500 al mes ya son la pera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...