BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dimecres, 17 d’octubre de 2012

Que cobra l'alcalde de Beniarrés?
El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Beniarrés després de que el passat ple ordinari celebrat al consistori beniarresí el dia 27 de setembre, li preguntara a l’alcalde de Beniarrés, Luís Tomás, quin era el sou  que cobrava per la dedicació en exclusiva a l’alcaldia quan al mes d’agost l’Ajuntament de Beniarrés va pagar 1.500 €, ell va dir que cobrava 1.200 € i que al ple, on li se va atorgar la dedicació exclusiva, s’acordarà un sou de 750 € al mes, ha considerat oportú per tal d’aclarir dubtes, no dir falsedats, evitar controvèrsies i malentesos, presentar la següent instància per a que siga el secretari-interventor de l’Ajuntament de Beniarrés el qui certifique el vertader sou que cobra l’actual alcalde de Beniarrés per la dedicació exclusiva a l’alcaldia.

La  instància diu el següent


Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés  


EXPOSA:

En el passat ple ordinari celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés el dia 28 de juny de 2012, al seu punt tercer, es va acordar amb els 5 vots a favor dels regidors del Partido Popular i l’abstenció dels regidors del PSPV-PSOE i del BLOC, alliberar a l’alcalde de Beniarrés en un règim de dedicació exclusiva degut a “la necessitat de firma i de la presència de l’alcalde en multitud d’actuacions d’este Ajuntament, però no sols en seu de l’Ajuntament sinó en altres Administracions Públiques, la qual cosa representa la necessitat d’una major dedicació al càrrec en detriment de l’activitat laboral i professional, la qual cosa motiva el reconeixement de la dedicació exclusiva del dit càrrec” (sic).

Com s’ha exposat abans, amb els vots a favor del Partido Popular es va aprovar:


PRIMER. Determinar que el càrrec d’Alcaldia realitze les seues funcions en règim de dedicació exclusiva durant l’horari laboral i d’atenció al públic de la resta de personal de l’Ajuntament, sense perjudici, de per raó del càrrec i de forma especial, es requerisca fora de citat horari.


SEGON. Establir a favor de l’alcalde que exercisca el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir esta corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga.

-El càrrec d’alcalde, percebrà un retribució anual de 10.500 €.


TERCER.  Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma integra l’Acord plenari a l’efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència”.

Per tant, fent una simple divisió entre el que té que cobrar l’alcalde de Beniarrés a l’any, 10.500 € entre les 12 mensualitats més les dos pagues extra, dona una quantitat de 750 € al mes.

El passat dia 12 de juliol de 2012 al BOP nº 132, va eixir publicat l’esmentat acord plenari.


Al ple ordinari celebrat el dia 27 de setembre de 2012, el representant i portaveu del grup municipal del PSPV-PSOE, Jesus Gozalbez, va preguntar a l’alcalde quin era el sou que cobra l’alcalde de Beniarrés, Luis Tomàs Lopez, després que al decret 87/2012, referent al pagaments que realitza l’Ajuntament al llarg del mes de juliol , eixirà un pagament de 1.016,13 € a favor de Luís Tomàs Lopez, alcalde de Beniarrés per dedicació exclusiva a l’alcaldia del 11 al 31 de juliol de 2012, es a dir per 20 dies treballats i que al decret 94/2012, referent als pagaments que realitza l’Ajuntament al llarg del mes d’agost, eixirà un pagament de 1.500 € a favor de Luis Tomàs Lopez, alcalde de Beniarrés, per dedicació exclusiva a l’alcaldia corresponent al mes d’agost.

Evidentment vista aquesta xifra de 1.500 € al mes cobrades en concepte de dedicació a l’alcaldia al llarg del mes d’agost ( primer mes sencer de dedicació exclusiva) i el que es va aprovar en sessió plenària el dia 28 de juny per la qual s’aprovava un retribució de 750 € al mes ( 10.500 € anuals dividits en 14 pagues), les coses no ens queden gens clares, ni per a nosaltres ni per a molta gent, creant-nos una greu confusió, quan veïns i veïnes del nostre poble ens pregunten per el sou de l’alcalde.

El nostre vot va ser l’abstenció quan es va acordar posar-se un sou per la dedicació a l’alcaldia per 10.500 € anuals, encara que hi han molts alcaldes que no cobren per ser-ho, però el cobrar 1.500 € al mes representa una despesa de 21.000 € anuals més uns 7000 €  de seguretat social, quantitat que no pot assumir el nostre poble i realment indignant  sabent el temps de crisi que estem passant i lo difícil que ho estant passant moltes famílies a Beniarrés
        
SOL·LICITA: 

Que el secretari interventor de l’Ajuntament de Beniarrés certique quin és el sou real que cobra l’alcalde de Beniarrés en concepte de dedicació exclusiva a l’alcaldia i si el que ha cobrat en el mes de juliol, agost i successius es correspon en l’acord de ple aprovat el dia 28 de juny de 2012 i el publicat al BOP d’Alacant el dia 12 de juliol de 2012.


En el cas de que no es corresponga el que s’ha cobrat fins ara per la dedicació exclusiva a l’alcaldia per part de Luís Tomàs Lopez i el que realment s’ha aprovat cobrar per l’esmentada dedicació, s’actue com dictamina la lleiBeniarrés a 16 d’octubre de 2012Senyor alcalde - president de l’Ajuntament de Beniarrés4 comentaris:

Beniarres al dia ha dit...

En un ges d'eficàcia sense precedents al nostre Ajuntament, el mateix dia que es va presentar aqueta instànica, poques hores després, es va rebre la resposta per part de l'alcaldia.

Res de setmanes o mesos, o tal vegada mai tal i com ens tenen acostumats a molts del qui demanem informació o constestació quan presentem una instància al consistori.

La contestació, no es pot fer pública, perque aixó ho deia en els mateixos 8 fulls dels que disposa.

Estaria molt bé, i això, ho propose, que l'alcalde de Beniarrés, utilitzant un mitjà de comunicació com és la web de l'Ajuntament de Beniarrés, publicara aquesta documentació per tal d'aclarir quin és el vertader sou que cobra per la seua dedicació exclusiva, doncs son diners que paguem tots i totes.

Anònim ha dit...

eso eso queremos saber lo que cobra Luis

Anònim ha dit...

pobre chic amb tanta faena q fa y voleu dir q cobra masa jeje. Luis tu si que saps

Anònim ha dit...

visca q cobre molt el alcalde de beniarres eixi repartira entre tots amb la suea solidaritat

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...