BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 29 de novembre de 2011

L'Ajuntament de Beniarrés demana un préstec

Al BOP d’Alacant nº 225 de data 23 de novembre de 2011 ix publicat aquest anunci de l’Ajuntament de Beniarrés.

Estic segur que molts ho llegireu i es preguntareu açò que vol dir? , a que fa referència aquest anunci de l’Ajuntament? Doncs aquest anunci sols fa que donar-li publicitat, tal com diu la llei, a un préstec que ha sol·licitat l’Ajuntament de Beniarrés per a fer front al pagament de factures que hi ha al consistori.

El préstec és de vora 40.000 € i s’ha de tornar dintre de la legislatura. Si algú està interessat en les condicions dels préstec, pegar-li una mirada i presentar les reclamacions que estime oportunes sols cal que es passar-se per la casa de tots, que és el nostre Ajuntament i examinar l’expedient.

Desgraciadament ni està exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament ni a la web de l’Ajuntament, sembla ser que no cal que el poble s’assabente

L’anunci di el següent:


AYUNTAMIENTO DE BENIARRÉS

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CREDITO.

El Pleno del Ayuntamiento de Beniarrés, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2011, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 4/2011 para la financiación de gastos de inversión, en la modalidad de suplemento de crédito.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Beniarrés, a 15 de noviembre de 2011

EL ALCALDE

Fdo: Luís Tomás López
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...