BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 25 de febrer de 2011

Aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Beniarrés

Al BOP de la provincia d’Alacant nº 39 dedata 25 de febrer de 2011, ha eixit la següent publicació referent a l’Ajuntament de Beniarrés:

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL Y PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2011, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2011, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Beniarrés, a 16 de febrero de 2011.

EL ALCALDE. Fdo: Luis Tomás López.


Al llarg dels propers 15 dies podeu anar a l’Ajuntament de Beniarrés i examinar l’expedient del pressupost que ha previst l’equip de govern del Partido Popular per a aquest anys 2011 per al consistori beniarresi.

El pressupost va ser redactat per el PP, sent aprovat amb els 5 vots dels representants del partit de dretes i els vots en contra dels 3 representants socialistes i del representant nacionalista.

Considere que els veïns i veïnes de Beniarrés deurien examinar aquest document, ara que es troba en termini d’exposició pública, per tal de veure de primera ma, en que es pensen gastar els nostres diners, i si és el cas, demanar explicacions o presentar al·legacions al pressupost.

Com exemple ací vos deixe aquest document que forma part del pressupost per a l’any 2011 de l’Ajuntament de Beniarrés. Es tracta de l’annex d’inversions a realitzar al llarg de l’exercici.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...