BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 10 de juliol de 2009

Els diners del Pla Camps poden començar a arribar cap a l’octubre

L’Ajuntament de Beniarrés podrà que fer front a les certificacions de les obres amb recursos propis si vol pagar les certificacions.


El passat dia 2 de juliol eixia publicada aquesta noticia al diari El País que deia el següent:

El primer decret de la Generalitat a l'empar del nou Estatut d'Autonomia va generar el passat 20 de febrer 1.715 milions d'euros de crèdits extraordinaris per a finançar el Pla Confiança que esgrimeix el Consell per a pal·liar la crisi econòmica. Sobre el paper, 335 milions d'euros per als sectors productius; 360,8 milions per a finançar polítiques d'ocupació; i 1.020 per a dotar un pla de suport a la inversió municipal.

Un informe del director general de Pressupostos, Ignacio Ventura, signat dos dies abans, adverteix que "serà en l'últim trimestre de l'exercici quan puguen concretar-se els crèdits susceptibles de donar suport al finançament que ens ocupa". El director general de Pressupostos confessa que solament podrà estimar la quantia real dels fons que podrà destinar a finançar els tres vessants del Pla Confiança a partir d'octubre. I això perquè les dues primeres vies per a finançar els 1.715 milions d'euros previstos en el decret del Consell són "les economies de despesa" i "els majors ingressos que pogueren produir-se" al llarg de l'any. El Consell va retallar la inversió i algunes transferències un 35% al maig, però els seus ingressos havien caigut un 25% en el primer trimestre de l'any en relació amb el previst.

Un segon informe, del sotssecretari d'Hisenda, limita a 318 milions la quantitat que podran rebre els ajuntaments en 2009.Francisco Camps reitera que el Consell va saber anticipar la crisi econòmica molt abans que el Govern central i que la Generalitat va reaccionar molt abans que l'Estat. Més enllà de la propaganda, l'Estat ha ingressat en les arques municipals el 70% del cost de les obres que han realitzat els ajuntaments a l'empar del denominat Pla Zapatero, mentre que el finançament del Pla Confiança del Consell segueix en l'aire. De fet, el Consell fia el finançament dels seus plans a un nou acord sobre finançament autonòmic.

La diputada socialista Cristina Moreno va sol·licitar a Gerardo Camps, conseller d'Economia, tots els informes tècnics que són preceptius previs a l'aprovació del decret de crèdit extraordinari.

L'informe del director general de Pressupostos acaba fiant a "la revisió pendent de l'actual model de finançament autonòmic, l'acord del qual es troba en aquest moment en fase avançada", el possible alça d'ingressos.

Ignacio Ventura al·ludeix només en tercer lloc per ordre de "prelació" entre les fórmules per a finançar el Pla Confiança al "recurs al crèdit". Però adverteix que la Generalitat solament podrà endeutar-se "sempre que es complisquen les limitacions i requisits legals en la matèria", uns requisits que es pacten en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que congrega a totes les comunitats autònomes.

Gerardo Camps, en contra dels seus interessos, es va oposar a relaxar la previsió de dèficit públic per a les comunitats autònomes en 2009 en l'última reunió del CPFF.

Un segon informe tècnic elaborat pel sotssecretari de la Conselleria d'Economia, Juan Manuel Escrig, i signat el 17 de febrer fixa els topalls que es podrien destinar a finançar inversions municipals. En 2009, 256 milions d'euros per a ajuntaments de més de 10.000 habitants i 62 milions per a municipis menors. En total, 318 milions d'euros, el 30% del total del fons. La Generalitat, al contrari que l'Estat, no anticiparà els fons, sinó que cobrirà les inversions quan s'haja justificat la despesa.

Escrig estima que al llarg de 2010 podrien dotar-se 97 milions d'euros per a municipis menors de 10.000 habitants i altres 502 per als grans. En total, 599 milions d'euros. Els fons restants per a cobrir els 1.020 milions d'euros es gastarien en 2011 estimant que "la justificació %[de la despesa] pot demorar-se".

Llegida aquesta noticia, el que es dedueix és el que molts ja sabiem i era que la Generalitat no disposava de crèdit per a fer front al Pla Camps i que tot depenia de futures negociacions per ingressar més diners o el que ve sent habitual, recorrer al prèstec bancari per fer front a les certificacions de l’obra i que fins a l’octubre no es podran pagar les certificacions de les obres que estan dintre del Pla Camps o Pla Confiança i que al nostre poble estan realitzant-se les següents:

-Millores en edificis culturals com la Biblioteca i l Museu municipal: En la Biblioteca pavimentació dels espais d’accés, renovació del paviment de les rampes d’accés i altres millores en l’accés, l’eliminació de les restes del mur de tancament que el separa del carrer Dr. Orero. L’obra del Museu consisteix en tombar l’entrada i afegir l’entrant al museu per a incorporar-lo al vestíbul. Aquesta obra està valorada en 44.050,77 € (IVA inclòs).

Aquesta obra està realitzant-la construccions els Zurdo


-Millores en espasi públics: Realització de desguàs en el murs de contenció de l’Abeurador i del final del Dr. Orero, renovació d’un tram del mur de contenció al final del carrer Lepanto, acabar el mur ja iniciat en el Pla Zapatero a la zona del Dr. Orero i asfaltat del final de carrer Sant Miquel i alguns punts de C/ Dr. Orero i Rosa Escrig. Totes aquestes obres estan valorades en 19.101,49 € (IVA inclòs).

Aquesta obra està realitzant-la Obres i Reformes Charly


-Reparació de la xarxa d’aigua potable municipal: Substitució de l’actual xarxa d’aigua potable dels carrers Lepanto, La Creu i l’Orxa per material més modern. Aquesta obra està valorada en 48,373,46 € (IVA inclòs)

Aquesta obra està realitzant-la Construciones Alejo

La quart obra concedida al nostre poble dintre del Pla Camps és la següent i que segons paraules de l’alcalde en el darrer plenària seran executades per Construciones Roman:

-Millores funcionals en propietats públiques: Realització d’un mur de formigó en el camí les Foietes per a aturar les avingudes d’aigua, enreixat de l’Ecoparc fitant amb un privat per la part lateral i rehabilitació dels llavadors del Barranquet i de la Bassa Gran. Totes aquestes obres estan valorades en 22.138,60 €. (IVA inclòs).

Llegida aquesta noticia, sincerament pot asustar a les empreses que s’han quedat l’obra i que han posat els diners i el treball per tal de complir la licitació de l’obra que s’han quedat però cap la possibilitat que l’Ajuntament de Beniarrés com empresa que ha licitat i ha adjudicat l’obra avance els diners de les certificacions que vagen arribant de les diferents obres i després, quan els diners arriben de València, que els cobre el consistori.
Com be diu la noticia a diferència del Pla Camps o Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, el Pla E del govern socialista de Jose Luis Rodriquez Zapatero, ingressava va ingressar al compte corrent de l'Ajuntament de Beniarrés el 70% de l'obra sols va ser adjudicada i el 30 % restant una vegada entregada la darrera certificació de l'obra.

Sincerament espere que tots cobren les certificacions de les obres el més aviat possible perquè el qui treballa vol i deu cobrar.

Les imatges d'aquest article han sigut estretes de la web de l'Ajuntament de Beniarrés

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Crec que Beniarrés és l'única població de tot l'estat Espanyol que ha destinat els diners del Pla zapatero a contruir un edifici nou.
Almenys, les del Pla Camps van destinant-se a reparar o millorar infraestructures.
Com pagarà l'Ajuntament als que estan treballant?, perquè fins a octubre no es rebrà cap euro.
I així i tot, la Generalitat valenciana tindrà prou diners o els ha d'emprar?

Beniarres al dia ha dit...

Hi ha moltes poblacions més que han edificis nous amb els diners del Pla Zapatero, el que cal preguntar-se és si a Beniarrés feia falta la construcció d’aquest nou edifici o tal vegada s’hagueren pogut destinar a millorar les infraestructures ja existents o fer-ne de noves.

Els diners del Pla Camps al nostre poble van a destinar-se una meitat al que posa l’article però una altra meitat van destinats a construir un nou edifici a la nova piscina municipal destinat, sempre segons les paraules de l’alcalde, a ser un bar ( té uns 110 m2 en total). HI ha que dir que els diners per a fer el bar dintre del Pla Camps encara no han sigut aprovats per la Generalitat.

L’ajuntament no té diners en caixa per a fer front a aquests pagaments, ja que va tancar l’any amb -27.000 € i crec que no pot acudir als crèdits bancaris. Tal vegada les empreses que s’han quedat l’obra ja sabien que fins a octubre no anaven a començar a cobrar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...