BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 19 d’octubre de 2010

Aclariments respecte al nou bar de la piscina

S’han escoltat moltes coses sobre el plec de condicions per adjudicar la gestió del nou bar de la piscina que l’Ajuntament de Beniarrés està construint.

Aquest plec de condicions és públic doncs està publicat a la web de l’Ajuntament de Beniarrés, per tant, no calen dobles interpretacions, el que hi ha és el que hi ha. Cal recordar que aquest plec de condicions va eixir endavant amb el vots del Partido Popular i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE, doncs consideràvem que no era el millor plec, que sols pretenia recaptar diners per a l’ajuntament, que no ho ajuda a l’adjudicatari i altres consideracions que van fer que el nostre vot no fora positiu davant del plec presentat.

Com de molts és conegut, es va realitzar un negociat sense publicitat i de les nou persones de Beniarrés interessades en la seua gestió, sols una va presentar formalment l’oferta, adjudicant-li-la. Posteriorment, l’adjudicatari va renunciar a la gestió del bar, per tant a dia d’avui no hi cap persona interessada en la gestió del nou bar de la piscina.

El que pretén fer l’ajuntament és traure’l mitjançant un negociat amb publicitat, es a dir, publicant-se al BOP de la província i on qualsevol ciutadà podrà presentar-se. El que desconeixc és si es presentarà el mateix plec de condicions o es canviarà alguna clausula.

Tornat al principi, s’escolten moltes coses respecte a aquest plec que falten a la veritat i tant sols cal anar al plec de condicions per llegir-ho.

En aquest article voldria desmentir o aclarir algunes interpretacions que he escoltat respecte al plec de condicions:

-S’ha de fer el pagament incial de 24.000 € com ho diu la clàusula quarta: “Para la formalización del contrato mediante documento administrativo, se deberá de realizar un pago de 24.000 euros en la cuenta corriente que designe el Ayuntamiento”

- El contracte inicial serà de 5 anys prorrogables en un màxim de 5 anys més si el ple de l’Ajuntament de Beniarrés vol, mai és de 10 anys de contracte inicial, així ho diu la clàusula sisena: “El plazo de utilización del bien de dominio público será de 5 años, prorrogables por mutuo acuerdo, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.

La prórroga sólo podrá acordarse por el órgano de contratación, sin que pueda producirse el consentimiento tácito de las partes.”

- Totes les obres corren a càrrec de l’adjudicatari, no pagant res l’Ajuntament. S’està obligat a fer obres com a mínim de 13.000 €, es a dir hi ha que convertir un local diàfan en un bar com així ho diu la clàusula setena: “Resultando que el local que es objeto de este contrato es diáfano, el concesionario debe de realizar las instalaciones y obras a su costa, que permitan el adecuado servicio de bar a explotar. Asimismo, esas obras e instalaciones a realizar por el concesionario deben de adecuarse a la normativa aplicable referente a edificación, establecimientos públicos, salud, medioambiente, que a su vez, se requiera para la obtención de las correspondientes licencias y autorizaciones administrativas.

Estas obras de forma estimativa han sido valoradas por el ayuntamiento por un importe de 13.000 €, que correrán a cargo del concesionario y que ejecutara por su cuenta y riesgo. Estas obras afectan a aspectos como banco cocina, escalera, barra y electricidad. “

- L’ adjudicatari correra a càrrec de totes les autoritzacions administratives per a convertir un local diàfan en un bar. Així ho diu la clàusula huitena: “Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad.”

- L’adjudicatari també tindrà que pagar permís d’obra en les obres que faça en el bar, encara que siga l’edifici de propietat municipal com ho diu la clàusula huitena: “En todo caso, previa realización de las obras deberá de obtenerse por parte del concesionario, la previa licencia de obra de acuerdo con la legislación urbanística, de la edificación y cualquiera otra aplicable”

- L’adjudicatari correrà amb el cost de tots els proyectes, tràmits administratius i demés tràmits per tal de convertir el local diàfan en un bar com ho diu la clàusula huitena “La obtención de las autorizaciones establecidas en la normativa de la actividad a desarrollar objeto de contratación, así como toda clase de impuesto, tasa y contribución especial de cualesquiera Administración Pública.

Los gastos que requiera la obtención de documentos, información, trabajos o informes necesarios para la ejecución del contrato”

-El bar de la piscina està a plena disposició dels esdeveniments que vullga organitzar l’Ajuntament segons es pot llegir en la clàusula huitena: “El concesionario estará obligado a prestar los servicios o necesidades por eventos organizados por el Ayuntamiento que requieran de actividades de restauración y comidas. En este caso, la Corporación estará obligada a realizar un preaviso con suficiente antelación para la organización del evento. Dicha obligación, no operara en período de cierre de descanso vacacional del personal”

-L’adjudicatari de la gestió del bar no podrà subcontractar a una tercera persona la gestió del bar, es adir, no el podrà llogar a qui considere oportú si l’Ajuntament no vol, segons es pot llegir en la clàsula huitena: “Al tratarse de una concesión que se otorga en base a una licitación previa y considerando unas circunstancias subjetivas, no será transmisible dicha concesión a terceros”

Doncs bé, espere que aquest article serveixca per aclarir males interpretacions, no sé si intencionades o no, sobre el plec de condicions per adjudicar la gestió del nou bar de la piscina.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...