BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 25 d’agost de 2010

Exposició Pública del Projecte de Reparcel•lació del Àrea de Repartiment del Dr. Orero

S’obri el periòde d’exposició pública del projecte de reparcel·lació, finalitzant el proper 13 de setembre

Ha eixit publicat al DOCV nº 6331 de data 13 d’agost de 2010, el termini d’exposició publica del projecte de reparcel·lació de l’Àrea de Repartiment nº1 més coneguda com del Dr. Orero.

En aquest projecte es pot veure quines parcel·les li se quedaran als propietaris, la quanitat que han d’abonar tant en terrenys o amb diners, el nombre de parcel·les que eixen i altres dades molt interessants.

Sorprén i molt, que a la web de l’Ajuntament de Beniarrés, aixi com pels panells informatius que hi han per el poble, no s’haja donat la suficient publicitat. Ací cal recordar que l’Ajuntament de Beniarrés, es a dir el poble de Beniarrés, també té terrenys dintre de l’àrea de repartiment, doncs l’antic eixida del poble cap a Planes era un bé de domini públic i per tant li pertoquen al poble de Beniarrés solars dintre d’aquesta àrea, a més a més, dels qui per llei li pertoquen.

L’anunci diu el següent:


Informació pública del projecte de reparcel·lació forçosa de l’àrea de repartiment número 1 del Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés. [2010/8580]

César Gilabert Solanes, amb domicili al carrer Doctor Orero, número 8, de Beniarrés, i DNI número 24342473D, en la seva condició d'urbanitzador, ha presentat a l’Ajuntament de Beniarrés el projecte de reparcel·lació forçosa de l’àrea de repartiment número 1 del Pla General d’aquest municipi.

D’acord amb l’establert en l’article 177.1.a de la Llei 16/2005, de 30 de Desembre, Urbanística Valenciana, i en l’article 416, apartats 1.b i 2 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, se sotmet a informació pública l’indicat projecte de reparcel·lació forçosa, pel termini d’un mes, comptat a partir de la data de publicació del present
anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte de la formulació d’al·legacions, que es podran presentar en l’indicat termini a l’Ajuntament de Beniarrés.

Beniarrés, 23 de juliol de 2010.–

César Gilabert Solanes
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...